Általános Szerződési Feltételek

I. Adatok

Szolgáltató adatai: Fehér Ház
Üzemeltető: Fehér József
Székhely, szolgáltatás címe: 8621 Zamárdi Nagysándor József u. 26

II. Általános szabályok

 1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a szolgáltató által 8621 Zamárdi Nagysándor József u. 26 (hely megjelölése) alatt üzemeltetett Fehér Ház szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
 2. Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

III. A szerződő fél:

 1. A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
 2. A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak (a továbbiakban együttesen: szerződő felek).

IV. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

 1. A vendég írásban - e-mailben, vagy feher-haz.hu webhely foglalási rendszerén keresztül - küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 48 órán belül ajánlatot küld a vendég részére.
 2. A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés, azaz a foglalás, szolgáltató általi írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés¬/foglalás írásban létrejött szerződésnek minősül.
 3. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
 4. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
 5. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére.
 6. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szálláshelyet a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 7. A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
 8. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

V. A lemondási feltételek:

 1. 1. A vendég (megrendelő) foglalását lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a vendégház felé.
 2. A lemondott foglalásra befizetett foglalási díj/előleg felhasználható egy másik foglalásnál meghatározott időtartamon (1 éven) belül vagy 5.000 Ft adminisztrációs költség levonását követően a szolgáltató visszautalja a vendég által megjelölt számlaszámra, amennyiben a visszamondás az érkezési időpontja előtt több mint 60 nappal történik.
 3. Amennyiben a visszamondás érkezés időpontja előtt 60 napon belül történik a foglalás/előleg összege nem kerül visszautalásra, az a Szolgáltatót illeti és nem használható fel újabb foglalásra sem.
 4. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – pl. akciós ajánlatai - foglalása, csoportos foglalás esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

VI. A szolgáltató által alkalmazott árak:

 1. A szálláshely érvényben lévő árai a feher-haz.hu weboldalon feltüntetett árak.
 2. A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, ez azonban nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
 3. A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának - így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó - jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.
 4. A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
 5. A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett feher-haz.hu weboldalon közzéteszi.

VII. A fizetés módja és annak garanciája:

 1. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
 2. A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki.
 3. A foglalás véglegesítéséhez a teljes végösszeg 30%-át a foglalást követő 3 munkanapon belül banki átutalással vagy SZÉP kártyás jóváírással küldi meg a szolgáltató részére.
 4. A fennmaradó összeget a helyszínen érkezéskor készpénzben, vagy érkezést megelőzően banki átutalással vagy SZÉP kártyás tranzakcióval egyenlítheti ki.

VIII. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

 1. A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szálláshelyet az érkezés napján 14:00 órától 20.00 óráig foglalhatja el, és azt az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni.
 2. Abban az esetben, ha a vendég az apartmant az érkezési napon az előző pontban meghatározott időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.
 3. A szolgáltató vendégei számára 3000 Ft/háziállat felár megfizetése mellett teszi lehetővé háziállatok elszállásolását, behozatalát. A vendég felelőssége a háziállat utáni takarítás.
 4. A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
  a) A vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szálláshelyet, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
  b) A vendég az szálláshely házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
  c) A vendég nem tartja be az szálláshely biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
  d) A vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít. e) A szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti. 
 5. Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a felek egymással szemben nem tartoznak elszámolási kötelezettséggel.
 6. Vis maiorra tekintettel a lemondási feltételeknél részletezettek szerint a foglalás átvihető a következő évre, amennyiben a Szolgáltató részéről is adottak ehhez a feltételek. Amennyiben a vis maior helyzet megszűnéséről a Kormány határozatában rendelkezett, úgy vis maiorra vonatkozó hivatkozással nem lehet megszűntetni a szerződést. Ebben az esetben a lemondási feltételeknél is irányadó szabályok szerint a foglaló összege a Szolgáltatót illeti, és a foglalás áttételének lehetősége nem irányadó.
 7. A vendég az apartman összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

IX. A vendég jogai:

 1. A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szálláshely, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
 2. A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

X. A vendég kötelezettségei:

 1. A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
 2. A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden szükséges adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

XI. A vendég kártérítési felelőssége:

 1. A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek, illetve háziállatok okoznak, és a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved.
 2. A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

XII. A szolgáltató jogai:

 1. Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendég azon vagyontárgyaira, melyeket az apartmanba magával vitt.

XIII. A szolgáltató kötelezettségei:

 1. A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
 2. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni.

XIV. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

 1. A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely az apartmanon belül, a szolgáltató hibájából következett be.
 2. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
 3. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyen belül kijelöljön olyan helye(ke)t, ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
 4. A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a vendég a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.
 5. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során.
 6. A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi apartmanár összegének legfeljebb háromszorosa.

XV. Titoktartás:

 1. A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek és vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

XVI. Vis maior:

 1. Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, járvány stb.), amely felett sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

XVII. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

 1. A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény - rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 2. a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek kikötik a szolgáltató székhelye szerint illetékes Siófoki Bíróság illetékességét.

XVIII. Kiegészítés:

 1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket.
 2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
 3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Vendég saját felelőssége.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.
 6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

Elérhetőség

Facebook

Kapcsolat

8621 Zamárdi Nagy Sándor u. 26.

+36 20 367 0344